Priser og forpligtelser

B - medlemskab


Årligt kontingent .................................... 1000 kr.

studerende .............................................  500 kr.

B-medlemskab fordre en maritim- eller håndværksfaglig uddannelse og dermed viden om sejlads og vedligehold af af træsejlskibe. B- medlemmer må planlægge togter, aktiviteter og events.

B-medlemmer udarbejder sammen med bestyrelsen en årlig renoverings- og vedligeholdelsesplan.

 

C - medlemskab


Årligt kontingent .................................... 250 kr.

C-medlemskab er et støttemedlemskab og som giver ret til at deltage i sejladser, samt pligt til at deltage i forårsarrangement, der består af 50% hygge og 50% arbejde fx. madlavning, let vedligehold, tilrigning og afrigning – minimum 8 timer årligt.

 

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Skibet Birgitta. Dens hjemsted er Mariager i Mariagerfjord Kommune.  Som medlem kan optages såvel foreninger/firmaer som enkeltpersoner med bopæl i Danmark.


§ 2. Foreningens formål er at bevare skibet Birgitta fra 1958,som et sejldygtigt veteranskib til glæde for medlemmerne, og alle andre som støtter bevaringen af vore gamle træsejlskibe. Samtidigt at medvirke til øget kendskab og lyst til træskibssejlads blandt unge. 

§ 3. Økonomi

De faste driftsudgifter omfatter kajleje, medlemskab af Træskibsforeningen, drift af hjemmeside og forsikring.De variable driftsudgifter når Birgitta ligger i havn, omfatter elforbrug, vandforbrug, tømning af holdingtank. De ovennævnte driftsudgifter skal dækkes af indtægterne fra overnatninger på skibet. Eventuelt underskud dækkes af A medlemmerne.

De variable udgifter ved sejlads omfatter, elforbrug, dieselforbrug, småudskiftninger af grej under sejlads og havneleje i gæstehavne i det omfang, der ikke er tale om frihavn. Disse udgifter afholdes af de medlemmer der benytter Birgitta til pågældende togt.

§ 4.  Ejerskab af Birgitta. Foreningens A-medlemmer ejer Skibet Birgitta

§ 5.  Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag på foreningens website og på facebook gruppens side. Forslag afleveres skriftlig senest 2 uger inden generalforsamlingen.


Generalforsamlingen har følgende opgaver:

  • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for foreningens drift herunder at foreningens medlemmer ved brug af skibet sikrer sig, at der er en ,af bestyrelsen og godkendt skipper ombord.
  • Bestyrelsen består af fem personer. De vælges for to år ad gangen. 2 er på valg i lige år og 3 i ulige år.
  • Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent/medlemsbidrag 
  • Generalforsamlingen godkender foreningens årsregnskab og budget for det kommende år.

 
§ 6. Bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Formanden vælges blandt foreningens A-medlemmer.
Foreningen tegnes af to personer: Formand og kasserer.
Der gives fuldmagt til kasserer til oprettelse og administration af konto med netbank for indbetalinger og afholdelse af driftsomkostninger.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, herunder administration af foreningens hjemmeside, instagram og facebook med kalender og status over skibets position, antal ombordværende og diverse aktiviteter.

§ 7.  Medlemskab: Alle kan søge om medlemsskab.
Kontingent skal være betalt inden generalforsamling, hvis ikke, har man ingen stemmeret og er betragtet som udmeldt.
Der findes 3 former for medlemskab A, B og C

  • A-medlemskab kræver udover en større engangsindbetaling, opsyn med skibet og daglig drift.
  • B-medlemskab fordre en maritim- eller håndværksfaglig uddannelse og dermed viden om sejlads og vedligehold af af træsejlskibe. B- medlemmer må planlægge togter, aktiviteter og events. B-medlemmer udarbejder sammen med bestyrelsen en årlig renoverings- og vedligeholdelsesplan.
  • C-medlemskab (støttemedlemmer) giver ret til at deltage i sejladser, samt pligt til at deltage i forårsarrangement, der består af 50% hygge og 50% arbejde fx. madlavning, let vedligehold, tilrigning og afrigning – minimum 8 timer årligt.

§ 8. Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga kontingentrestance- uansvarlig opførsel ombord eller iøvrigt er en belastning for fællesskabet.

§ 9. Opløsning: Ændring af vedtægter eller opløsning af Foreningen kan gennemføres, hvis 2/3 af dens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet kan forslaget ved en efterfølgende generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. 
 
Formand : Mette Bay Velling
Næstformand:  Cecilie Bay Møller
Kasserer: Asta Bay Møller
Sekretær: Stig Westergaard Mathiesen
Best.medlem.: Karl Primdahl
Suppl.: Søren Velling